Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Na prípravu a vykonanie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky je potrebné z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia realizovať tieto úlohy:

Úloha  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Termín
1. Vypracovať pokyn pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky   do 6. decembra 2019
2. Zabezpečiť tlač a distribúciu volebných tlačív, metodických a informačných materiálov a materiálov na vybavenie volebných miestností na okresné úrady   od 6. decembra 2019 do 21. februára 2020
3. Zaslať Štatistickému úradu Slovenskej republiky zoznam volebných okrskov utvorených v obciach Slovenskej republiky   do 11. decembra 2019
4. Doručiť okresným úradom hlasovacie lístky a obálky   do 15. januára 2020
5. Doručiť okresným úradom zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách    do 15. januára 2020
6. Viesť evidenciu žiadostí voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a požiadali o voľbu poštou   odo dňa doručenia žiadosti do 10. januára 2020
7. Zverejniť na svojom webovom sídle zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách na účely voľby poštou   do 17. januára 2020
8. Vykonať školenie určených zamestnancov okresných úradov a zapisovateľov okresných volebných komisií   do 17. januára 2020
9. Zaslať       hlasovacie        lístky,   obálky a poučenie        o spôsobe hlasovania voličom, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a požiadali o voľbu poštou   do 25. januára 2020
10. Vydať interný akt riadenia na organizačno-technické zabezpečenie hlasovania v celách policajného zaistenia a na ochranu verejného poriadku   do 31. januára 2020
11. Uvoľniť z rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky finančné prostriedky na úhradu nezúčtovateľného výdavku na elektronické komunikačné spojenie volebných orgánov vo výške 5 eur pre každú okrskovú volebnú komisiu   do 14. februára 2020

Štatistický úrad Slovenskej republiky

1. Vypracovať po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky metodiku spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky    do 6. decembra 2019
2. Informovať obce o možnosti a podmienkach vyhotovenia elektronickej zápisnice okrskovej volebnej komisie   do 10. januára 2020  
3. Vykonať školenie vedúcich odborných sumarizačných útvarov okresných volebných komisií   do 17. januára 2020
4. Vytvoriť odborný sumarizačný útvar Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán a odborné sumarizačné útvary okresných volebných komisií    do 31. januára 2020  
5. Vypracovať projekt automatizovaného spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách   do 31. januára 2020  
6. Zabezpečiť  elektronické komunikačné spojenie odborného sumarizačného útvaru Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán a odborných sumarizačných útvarov okresných volebných komisií    do 31. januára 2020  
7. V spolupráci s okresným úradom vykonať školenie členov okresných volebných komisií, starostov obcí, zapisovateľov, predsedov a podpredsedov okrskových volebných komisií k volebnému zákonu a k metodike spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách vrátane elektronického spracovania výsledkov volieb   do 14. februára 2020
8. Vykonať celoplošnú skúšku spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách   do 25. februára 2020
9. Spracovať výsledky volieb Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky   do 1. marca 2020
1. Vydať pokyn ku konaniu okresných súdov vo veci stáleho zoznamu voličov a zoznamu voličov   do 20. decembra 2019
2. Vydať pokyn na  organizáciu  hlasovania v miestach, kde sa vykonáva trest odňatia slobody a v miestach, kde sa vykonáva väzba     do 20. decembra 2019

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

1. Prostredníctvom zastupiteľských úradov Slovenskej republiky informovať občanov Slovenskej republiky, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky o možnosti voľby poštou Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky   do 20. decembra 2019
1. Prijať opatrenia súvisiace s voľbou poštou   do 20. decembra 2019

Okresný úrad – prednosta okresného úradu

1. Vypracovať Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 na podmienky okresného úradu   po schválení harmonogramu vládou Slovenskej republiky
2. Určiť zamestnancov okresného úradu zodpovedných za prevzatie a distribúciu volebných tlačív a materiálov obciam a na plnenie ďalších úloh spojených s prípravou a zabezpečením volieb a zoznam predložiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky   do 27. novembra 2019
3. Metodicky usmerňovať obce pri plnení úloh spojených s prípravou a vykonaním volieb   priebežne
4. Vymenovať zapisovateľa okresnej volebnej komisie    do 1. decembra 2019
5. Zverejniť na webovom sídle okresného úradu elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie prednostovi okresného úradu   do 11. decembra 2019
6. Vymenovať chýbajúcich členov okresnej volebnej komisie   9. januára 2020
7. Zabezpečiť doručenie hlasovacích lístkov, obálok, návratných obálok, zoznamu kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách, hlasovacích preukazov, metodických a informačných materiálov obciam   do 20. januára 2020
8. Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okresnej volebnej komisie a vykonať poučenie zapisovateľa a členov okresnej volebnej komisie o ochrane osobných údajov   do 22. januára 2020
9. Vykonať v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky školenie členov okresných volebných komisií, starostov obcí, zapisovateľov, predsedov a podpredsedov okrskových volebných komisií k volebnému zákonu a k metodike spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách vrátane elektronického spracovania výsledkov volieb   do 14. februára 2020
10. Zabezpečiť doručenie zápisníc a materiálov na vybavenie volebných miestností obciam   do 22. februára 2020
11. Zabezpečiť ochranu výpočtovej techniky a komunikačných prostriedkov odborného sumarizačného útvaru okresnej volebnej komisie   odo dňa inštalácie do osobitného pokynu na likvidáciu inštalácie
12. Prevziať do úschovy volebné dokumenty okresnej volebnej komisie   bezodkladne po ukončení činnosti okresnej volebnej komisie

Obec – starosta obce

1. Vypracovať Harmonogram organizačno-technického  zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 na podmienky obce   po schválení harmonogramu vládou Slovenskej republiky
2. Aktualizovať stály zoznam voličov   priebežne
3. Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania   do troch dní od podania námietky
4. Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti a zoznam predložiť príslušnému okresnému úradu   do 29. novembra 2019
5. Vymenovať  zapisovateľa okrskovej volebnej komisie   do 1. decembra 2019
6. Určiť osoby  na organizačnú  a technickú prípravu volieb   do 6. decembra 2019
7. Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie   do 11. decembra 2019
8. Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie   9. januára 2020
9. Rozdeliť vyhradenú plochu na umiestňovanie volebných plagátov v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich politických subjektov, ktorých kandidátna listina bola zaregistrovaná   do 10. januára 2020
10. Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu   do 10. januára 2020
11. Viesť evidenciu žiadostí voličov, ktorí majú trvalý pobyt v obci a požiadajú o voľbu poštou   od doručenia žiadosti do 10. januára 2020
12. Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie a vykonať poučenie zapisovateľa a členov okrskovej volebnej komisie o ochrane osobných údajov   do 22. januára 2020
13. Zaslať hlasovacie lístky, obálky a poučenie o spôsobe hlasovania voličom, ktorí majú trvalý pobyt v obci a požiadali o voľbu poštou   do 25. januára 2020
14. Doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb a zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách   do 4. februára 2020
15. Zaslať registračný formulár Štatistickému úradu Slovenskej republiky na využitie elektronického spracovania výsledkov volieb   do 7. februára 2020
16. Zasielať hlasovacie preukazy poštou a viesť ich evidenciu   do 13. februára 2020
17. Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia okrskových volebných komisií
do 20. februára 2020

18. Vykonať školenie členov okrskovej volebnej komisie   do 25. februára 2020
19. Vydávať hlasovacie preukazy v úradných hodinách obce a viesť ich evidenciu   do 28. februára 2020
20. Zabezpečiť vybavenie volebnej miestnosti   do 28. februára 2020 
21. Doručiť hlasovacie lístky a obálky okrskovej volebnej komisii   najneskôr 29. februára 2020
22. Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam voličov   najneskôr hodinu pred začatím hlasovania
23. Odovzdať okrskovej volebnej komisii doručené návratné obálky   bezprostredne po začatí hlasovania
24. Zabezpečiť doručenie zápisnice okrskovej volebnej komisie okresnej volebnej komisii   bezodkladne po podpísaní zápisnice okrskovej volebnej komisie
25. Prevziať do úschovy volebné dokumenty okrskovej volebnej komisie   bezodkladne po ukončení činnosti okrskovej volebnej komisie